2.1.1998

1 §

Yhdistyksen nimi on A-p-c-kamera ry, ja sen kotipaikka on Nurmijärven kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kuvausretkiä, valokuvanäyttelyitä ja -kilpailuja, sekä koulutustilaisuuksia ja muita samantapaisia valokuvaukseen liittyviä tapahtumia.

3 §

Yhdistyksen toiminta ei saa olla pääasiassa taloudellista.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä.

4 §

Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen hallitus tekee alustavan päätöksen jäsenmaksun suuruudesta, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, joka ei ole vuoden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan eronneen yhdistyksestä.

5 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vuosikokouksen päättämä määrä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuja jäseniä, joita on vähintään 5 ja enintään 10. Jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Varainhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Vuosikokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin läsnäolevista valittu äänioikeutettu jäsen.

Hallitus voi nimetä asiantuntijajäseniä yhdistyksen muista jäsenistä ja kutsua heitä olemaan läsnä hallituksen kokouksissa ilman äänioikeutta.

6 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotteet hallitus saattaa jäsenten tietoon joko kirjeellä tai ilmoittamalla ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle viimeistään edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä.

8 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kutsuttu koolle.

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänienemmistöllä 11 ja 12 §:n mukaisia asioita lukuun ottamatta.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 2. valitaan kokoukselle sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. esitetään hallituksen vuosikertomus
 5. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. vahvistetaan alkaneen toimintavuoden jäsenmaksu ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot
 8. hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 10. päätetään hallituksen jäsenmäärä
 11. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
 13. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varainhoitaja.

11 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vuosikokouksen, vähintään 3/4 äänienemmistöllä annetuista äänistä, tekemä päätös.

12 §

Mikäli yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi. Varojen käytöstä määrätään tarkemmin purkamisesta päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa.

13 §

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä ja sitä varten kokoonkutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Purkamista on kokouksissa vähintään 3/4 äänienemmistön annetuista äänistä kannatettava.